Fredelig, lett forfinet fredagskveldsyssel – Mavala no.65 Adelaide